Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie opłat za wyżywienie.

Na podstawie Zarządzenia Nr 731/2406/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dniem 1 stycznia 29023 roku ulega podwyższeniu dzienna stawka żywieniowa i wynosi 12 złotych / dotychczas stawka żywieniowa wynosiła 10,50/. Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni w miesiącu. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym.

 Zgodnie z treścią uchwały, która wchodzi w życie z dniem 1 września2023 r. , opłata za każdą rozpoczętą godzinę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego wychowania, kształcenia i opieki wzrośnie ze stawki 1,14 zł do stawki 1,30 zł.

Dokumenty regulujące opłaty w przedszkolu:

1. Opłata za wyżywienie:

Zarządzenie Nr 731/2406/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 grudnia 2022r. 

2. Opłata za pobyt dziecka:

Uchwała numer LXII/899/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 KWIETNIA 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin